0%

STOKA SOKOLOVSKÁ

Investor: PVS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Výstavba: 2003-04
Lokace: ul. Sokolovská

Z důvodu zasažení oblasti letní povodní a plánované opravy TT byl v ul. Sokolovská proveden geofyzikální průzkum. Ten odhalil velké množství rozvolněných zón za ostěním zděné stoky 1200/2000, která prochází celou ulicí. Současně byl proveden kamerový průzkum veškerých přípojek, který poukázal na poškození velkého množství z nich. V rámci projektu byla řešena sanace okolí stoky, rušení starých nefunkčních stok, oprava domovních a uličních vpustí. Celkově bylo sanováno 1230 m kanalizace, a to injektážemi za ostění stoky. V místě poškozené klenby stoky byla sanace provedena v otevřeném výkopu – byla vytvořena ztužující armovaná betonová klenba v délce 96 m.

Domovních přípojek bylo opraveno celkem 38, a to buď bezvýkopovou technologií (mikrotuneláží), vložkováním pomocí pryskyřičného rukávce, nebo krátkou rozrážkou z těžní šachty. Stejnou technologií byly opraveny i uliční vpusti – celkem 40 ks. Staré nefunkční vpusti byly zrušeny. Oprava vpustí byla provedena v koordinaci s novou situací chodníků souvisejících s rekonstrukcí tramvajového tělesa.

Lokace projektu