0%

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JIŘSKÝ KLÁŠTER

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Výstavba: 2004
Lokace: Klášter sv. Jiří – Pražský hrad

Hlavní náplní projektu byl způsob provedení opravy ležatého svodu kanalizační přípojky Jiřského kláštera. Práce byly prováděny v archeologicky cenném terénu, a proto zde bylo vyzkoušeno několik technologií opravy. Celková délka kanalizace včetně přípojek dvorních vpustí a dešťových svodů byla téměř 190 m.

Na trase byly použity 3 různé technologie opravy:
  • Klasická ražba v profilu LB 3
  • Burstlining se zatažením plastových trubek
  • Řízené vrtání

Díky burstliningu a řízenému vrtání nedošlo k zásadnímu poškození historicky cenného podloží.

Dále projekt řešil vzlínání vlhkosti do zdiva. Dvůr původně tvořila panelová konstrukce, pod níž byla vzduchová mezera. Docházelo však k zatékání dešťové vody pod panely a také ke kondenzaci par. Tato konstrukce byla odstraněna a byl proveden výkop na úroveň archeologických vykopávek. V celé ploše byla položena nopová folie a do hrubozrnného zásypu bylo ve více úrovních uloženo přes 300 m drenážního potrubí svedeného do opravené kanalizace. Zásyp byl v úrovni stávajícího terénu opatřen betonovým potěrem, do kterého byly uloženy původní žulové kostky v původním uměleckém pojetí.

Lokace projektu