0%

STOKA "P"

Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel:Pragis a.s.
Výstavba:2000
Lokace:Zahrada Santoška

Kanalizační sběrač “P” byl budován v 80. letech a odvodňuje území s cca 200 tisíci obyvateli. Tvar sběrače je kruhový o rozměrech 2160/2030 mm. Do cca poloviny profilu je stoka vyzděna z keramických kanalizačních tvárnic. Přímo na stoce “leží” konstrukce východní trouby tunelu Mrázovka (VTT), neboť na možnost existence stoky v daném místě si během projektování Mrázovky nikdo nevzpomněl.

Při běžné prohlídce stoky bylo zjištěno množství výrazných průsaků a inkrustací, povrch byl místy zkorodovaný (zvláště v pracovních spárách). Následná georadarová měření odhalila výrazné nehomogenity za konstrukcí. Hlavní zóna porušení byla zjištěna v těsném okolí VTT Mrázovky, která byla budována za použití trhacích prací.

Hlavní náplní prací byla sanace zemního prostředí pomocí dvoustupňové injektáže s účelem vyplnit dutiny a pukliny za ostěním, kterými do stoky prosakuje vysoce agresivní podzemní voda. V oblasti přímo pod VTT se injektáž neprováděla. S velkou pravděpodobností by zde došlo k porušení hydroizolace tunelu Mrázovka. Následná sanace zkorodovaného povrchu spočívala ve vyspravení reprofilační maltou s tenkou ocelovou sítí kotvenou ocelovými trny, praskliny byly vyplněny sanační maltou.

Lokace projektu