0%

REKONSTRUKCE OK_1C V MAĎARSKÉ ULICI

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Výstavba: srpen 2010 – prosinec 2012
Lokace: ul. Maďarská, ul. Antonína Čermáka

Odlehčovací komora OK_1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči nahradila koncovou komoru na kmenové stoce C. Původní odlehčovací komora OK_1C Maďarská, typ „žabí tlama“ nevyhovovala jak z hlediska technického a kapacitního, tak z hlediska nesplňovala i požadavky na kvalitu vypouštěných odlehčených vod. Oproti stávající OK typu „žabí tlama“ je nová odlehčovací komora navržena jako průtočná obdélníková s retencí, přímou přelivnou hranou a s regulací odtoku. Umístění navrhované komory je na místě komory stávající.

Základní parametry:
 • Rozměr komory – 4 x 22 m, hl. 5,5 m
 • Nátoková spadiště:
  • SP1: 1,7 x 2,0 m; hl. 4,65 m, spád 3,01 m
  • SP2: 1,4 x 2,3 m; hl. 4,35 m, spád 3,44 m
 • Šachta na odtoku – atypická 1,8 x 2,6 m; hl. 6,86 m
 • Měrná šachta v ul. Čermáka – 1 x 1,4m; hl. 7,64 m
 • Měrná šachta v ul. Maďarská – 1 x 2,2m; hl. 3,4 m
 • Odtok. stoka s napojením na K – ovál 1200/1800 zděná
 • Odlehčovací stoka – DN2000; délka 91 m

Definitivní konstrukce vnitřního vystrojení komory je navržena jako železobetonová s vyzdívkou z čedičových a kanalizačních cihel. Tato ŽB konstrukce plní vlastní statickou funkci a zároveň vytváří požadované prostředí pro běžný provoz kanalizace s ohledem na provozní hydraulické zatížení, zatížení vlastní tíhou konstrukce, účinky okolního horninového prostředí a povrchové dopravy. Nátok dešťových vod do komory je tvořen dvěma portály přepadu spadiště. Portály jsou zaklenuty cihelnou klenbou, přepadová hrana je kamenná. Retenční prostor komory je uvažován od rozrážecí stěny k přelivné hraně a slouží k uklidnění průtoku a retenci části odlehčených dešťových vod. Odlehčovací prostor je prostor od přelivné hrany k napojení komory na odlehčovací stoku DN2000. Na odtoku z odlehčovací komory je navržena přechodová šachta s uloženým regulačním šoupětem DN1200. Součástí rekonstrukce komory byla výstavba dvou měrných šachet.

Měrná šachta na odtokové stoce pro odvod splašků do kmenové stoky K v ul. A. Čermáka je navržena jako standardní revizní šachta na stoce DN1200 dle pražského normálu. Měrná šachta v ul. Maďarská je umístěna na stávající odlehčovací zděné stoce DN2000 v chodníku. Konstrukčně je šachta shodná s měrnou šachtou v ul. A. Čermáka.

Navrhovaná odtoková stoka pro odvod splaškových vod a částečně i vod dešťových, je vedena v nové trase s přímým napojením na stoku K. Definitivní konstrukce stoky oválného průřezu 1200/1800 mm je vyzděna z kanalizačních cihel. Napojení do stoky K je provedeno přímo, průnikem do jejího ostění. Přelivná hrana vtoku do stoky K je vyzděna z opracovaných kamenů.

V rámci stavby byla zároveň sanována stávající odlehčovací stoka, resp. kruhová část výpusti, vedoucí od odlehčovací komory k podchodu dráhy ČD. Tento kruhový profil má žlab vyzděný z kanalizačních cihel a betonovou klenbu. Celková délka sanovaného kruhového profilu je 71 m.