0%

REKONSTRUKCE OK 23K, UL. PODBĚLOHORSKÁ

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: D&Z spol.s.r.o.
Výstavba: květen 2015 – říjen 2016
Lokace: ul. Podbělohorská

Stavba nové odlehčovací komory v ulici Práchnerova byla vynucena havarijním stavem stávajících odlehčovacích komor typu „žabí tlama“ OK23K (Podbělohorská) a OK22K (Prachnerova), jejichž primárním účelem je oddělení splaškových a dešťových vod a jejich bezpečné odvedení do navazujícího systému jednotné kanalizace, respektive do zatrubněného Motolského potoka.

Umístění odlehčovací komory bylo zvoleno s ohledem na dopravní opatření během stavby a střet s ostatními inženýrskými sítěmi.

Technicky se jedná o novou odlehčovací komoru s boční přelivnou hranou, česlemi a vírovým regulátorem, umístěnou v dolní části ulice Prachnerova. Předřazeným objektem je spádová šachta tvořená čedičovým stupni. Za odlehčovací komorou byla zkapacitněna splašková odtoková stoka DN300 na DN500 a dále byla vytvořena nová trasa odtoku dešťových vod z odlehčovací komory do Motolského potoka, dl. 20 m.

Přítoková stoka 1000/1300 v ulici Prachnerova byla částečné zrekonstruována vyložením čedičovými žlaby v délce 108 m a v rámci prací byla zrušena stará stoka 600/900 a zároveň zrekonstruována stoka DN400, včetně 2 revizních šachet.

Vlastní stavební práce musely být na podzim roku 2015 z důvodu rekonstrukce tramvajové trati v ulici Plzeňská dočasně přerušeny a tento fakt se negativně projevil do vlastního provádění stavby. Namísto zimního období s minimem srážek byla hlavní stavební činnost prováděna v letních měsících, což sebou přineslo řadu kritických situací spojených s vyplavováním staveniště přílivovými dešti.

Lokace projektu