0%

REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY - PLEČNÍKOVA VÝUST

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: PRAGIS a.s.
Výstavba: srpen 2011 – červen 2012
Lokace: ul. Chotkova

Stávající technický stav odlehčovací komory vedené pod označením OK 18 A – Chotkova byl vyhodnocen jako nevyhovující z hlediska stavebního i provozního. Odtokové potrubí (žabí tlama) bylo trvale ucpané, pokusy o vyčištění proběhly neúspěšně. Poloha stávajícího vstupu do odlehčovací komory byla nevhodně umístěná v průjezdném profilu tramvajové trati.

Proto bylo rozhodnuto vybudovat novou odlehčovací komoru v lépe přístupné poloze. Z hlediska technického se jednalo o vybudování nové (přemístěné) odlehčovací komory s boční přelivnou hranou a sklopnými česlemi. Škrcení odtoku je řešeno pomocí vírového regulátoru umístěného v samostatné části. Objekt tvoří železobetonová vodotěsná konstrukce s vyzdívkou z čedičových cihel, doplněných opracovanými kameny. Odtokové potrubí DN300 z odlehčovací komory realizované technologií mikrotuneláže z důvodu minimalizace účinků stavby na povrch je zaústěné do nové šachty Š1 sloužící pro revizi kanalizace mimo polohu tramvajové tělesa.

Staveniště se nacházelo v relativně frekventované komunikaci Chotkova v Praze 1.

Lokace projektu