0%

OPRAVA HAVÁRIE STOKY V UL. PROSECKÁ

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Výstavba: září 2012 – listopad 2013
Lokace: ul. Prosecká

V srpnu 2012 došlo po výrazných dešťových událostech k propadu vozovky v ulici Prosecká v Praze 9 s vytvořením kaverny cca 5 x 5 m. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k destrukci dna stoky a následnému vyplavení materiálu do kanalizace. Klenba stoky zůstala překvapivě neporušena. Místo poruchy se nachází těsně před spojnou komorou, kde se stoka stéká s druhou stokou shodného profilu. V kaverně bylo obnaženo a narušeno plynovodní potrubí DN500 s odbočku DN100.

Před vlastním odstraněním havárie došlo k proložení stávající stoky potrubím 2 x DN300 v poškozeném úseku stoky a splaškové vody byly převedeny do sousední stoky 1000/1750. Proložené potrubí bylo obetonováno a stoka byla v úseku kaverny zajištěna. Byl opraven plynovod a propad byl vyčištěn od přebytečného destruovaného asfaltu a jiných částí komunikace. Kaverna byla sanována cementovou stabilizací a byl obnoven provoz ve dvou jízdních pruzích.

V místě sanovaného propadu byla vyhloubena těžní šachta pro vlastní opravu stoky. Z této šachty byla stoka kompletně opravena přeražbou v délce 41 m.

Během opravy havárie byl proveden průzkum celé stoky v ul. Prosecká, které odhalily další destrukce stoky a volné prostory za jejím ostěním.

Stoka byla kompletně opravena přeražbou mezi dvěma těžními šachtami a byl zachován její profil 700/1250 s vyložením čedičovým žlábkem. Vzhledem k tomu, že se stavba nacházela ve složitých geologických, byly před vlastní přeražbou provedeny injektáže a další opatření k zajištění stability prostředí. Součástí stavby byla oprava technicky nevyhovujícího spadiště s bočním zaústěním stoky DN300.

Základní parametry:
  • Těžní šachta TŠ1 – 3,5 x 2,5 m; hl. 8 m
  • Těžní šachta TŠ2 – 4,2 x 2,5 m; hl. 12 m
  • Délka přeražby – 55 m
  • Sklon ražby – 3,6 %
  • Plocha výrubu – 3,4 m2
  • Profil stoky – 700×1250 mm s čedičovým žlábkem
Lokace projektu