0%

ODDĚLOVACÍ KOMORA 83K

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Pohl s.r.o.
Výstavba: říjen 2004 – prosinec 2004
Lokace: ul. Průmyslová

Důvodem zásahu do stávající oddělovací komory 83K v ul. Průmyslová byla častá odlehčení do nedalekého potoku Botič a následné znečištění této vodoteče splaškovými vodami.

Stavební úpravy na oddělovací komoře 83K zahrnovaly vybourání stávající škrtící trati dlouhé 10 m (DN300 a DN500) a její nahrazení atypickým tlamovým profilem v délce 1 m s čedičovým obložením. Součástí byla i výstavba nových vstupů do samotné OK 83K.

Důležitou otázkou při provádění stavby bylo převedení odpadních vod. Vzájemné výškové poměry stoky a výpusti umožnily provedení obtoku DN500, který vždy po natlakování převedl odpadní vody zpět do stoky.

Lze konstatovat, že po provedených úpravách došlo k výraznému snížení znečištění potoka Botič, zejména v období dešťů.

Lokace projektu