0%

MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK MYSLBEKOVA - PRAŠNÝ MOST

Investor 
Dodavatel 
Výstavba 
Lokace: 

Na projektové přípravě městského okruhu jsme se podíleli jako zpracovatel statického výpočtu ražených tunelů – provizorní i definitivní konstrukce. Jižní i severní tunelová trouba (JTT a STT) jsou třípruhové silniční tunely. Ražený úsek STT je dlouhý 533,80 m, JTT 552 m.

Jako optimální tunelovací metoda pro ražbu tunelu v daných proměnlivých geologických podmínkách byla zvolena ražba dle zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM), a to ve čtyřech technologických třídách, které se navzájem lišily délkou záběru, počtem a délkou kotev, tloušťkou dočasného ostění a vyztužením.

Zhodnocení navrhovaného vedení tunelových tras bylo provedeno vždy ve 3 místech, a to pomocí matematického 2D modelování metodou konečných prvků. Výsledkem statického výpočtu bylo stanovení deformačně-napěťového stavu masivu po realizaci ražeb včetně prognózy možného plastického přetváření masivu a změn jeho napjatosti, předpokládaného vývoje deformací masivu a ostění v jednotlivých fázích ražby a vlivů ražby na povrch území.

Lokace projektu