0%

Kabelový tunel Karlín

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: Prominecon a.s.
Výstavba: 04/2012 – 02/2013
Lokace: ul. Pobřežní – Rohanské nábřeží

Kabelový tunel Karlín je předstihová stavba plánované transformovny Karlín, která umožní propojení transformovny Karlín s transformovnou Holešovice skrz stávající kabelový tunel Štvanice. Bude tak umožněno zásobování rozvíjejícího se území kolem Rohanského ostrova a Manin. Kabelový tunel je tvořen šachtou, dvěma technickými komorami, a tunelovými spojkami. Tunel je navržen pro oboustranné uložení kabelů.

Základní parametry:
  • osová délka tunelu – 255 m
  • sklon – 0,56 – 3,37 %
  • mocnost nadloží – 27 – 29 m
  • profil tunelu – vejčitý 4,1 x 4,0 m
  • šachta J33 – Ø 7,2 m; hl. = 35,25 m
Technická komora TK1 a spojka:
  • profil spojky – vejčitý 4,9 x 5,1 m
  • profil TK1-1 – vejčitý 5,6 x 5,9 m
  • profil TK1-2  – vejčitý 5,6 x 5,1 m
  • profil technické komory TK3 – podkovitý 7,0 x 8,5 m

<p>Geologické podmínky, prostorová náročnost pro požadované počty kabelů, podchod spojky metra B-C a&nbsp;propojení se stávajícím tunelem Štvanice kladly projektu největší překážky. Geologický průzkum prokázal složité poměry dané tektonickým porušením horninového prostředí a&nbsp;vysoko zastiženou hladinu podzemní vody. Nejcitlivější místo stavby byl podchod metra, kde vzdálenost mezi oběma konstrukcemi je pouze 2&nbsp;m.</p>

<p>Před započetím hloubení šachty bylo provedeno její zajištění převrtávanými pilotami. Provizorní výztuž byla tvořena rámy z&nbsp;příhradové oceli, ocelovými sítěmi a&nbsp;stříkaným betonem. Při podchodu spojky metra byla provedena z&nbsp;důlní výztuže, ocelových sítí a&nbsp;stříkaného betonu. Definitivní konstrukce tvoří armovaný beton C30/37 litý do bednění s&nbsp;důrazem na krytí výztuže a&nbsp;zajištění pracovních a&nbsp;dilatačních spár proti vodě pomocí vkládaných plechů a&nbsp;nátěrem spár přípravky na bázi sekundární krystalizace.</p>

Lokace projektu