Fotogalerie

Obnova vodovodu v kolektoru Modřany

Investor: Kolektory Praha a.s.
Dodavatel: KSF spol.s.r.o.
Realizace: 2015 - 2016

Kolektor Modřany zajišťuje zásobování energiemi, vodou, plynem, teplou užitkovou vodou a datovými přenosy objekty na sídlišti Modřany. Kolektor se skládá z částí označovaných K1 - K4.

Realizovaná stavba navázala na (v minulosti realizovanou) stavbu v části K1 a provedla obnovu vodovodu v části K2 a K3 vymezené ulicemi Generála Šišky, Československého exilu, Botevova a Poljanovova. Vodovodní řady v této části kolektoru byly v 80letech 20. století provedeny v ocelovém potrubí s povrchovou asfaltovou izolací a byly na hranici životnosti s množstvím havárií a zvýšenou nutností oprav.

V rámci stavby došlo k výměně potrubí ve stejné dimenzi a trase, výměna potrubí byla prováděna uvnitř provozovaného kolektoru, vně kolektoru došlo k výměně zemních hydrantů.

Došlo k výměně hlavních vodovodních řadů DN150-DN300 v délce 2,2 km a domovních přípojek v dimenzích DN75 – DN150 v délce 1,7 km, které napájí přes stovku objektů sídliště Modřany. Dosavadní ocelová potrubí byla nahrazena potrubím z tvárné litiny, vypouštěcí potrubí byla řešena v materiálu nerez, došlo k výměně ocelových podpor, servopohonů a v souladu s požadavky provozu kolektoru byly řešeny prostupy stěnami kolektoru, napojení na uzemňovací soustavu, prostorové nároky atd. Náročný byl prostorový výplet vodovodu a ostatních sítí ve více jak čtyřiceti šachtách.

Vodovod po své obnově zajistí bezporuchový provoz a stálou kvalitu vody v centrální části sídliště Modřany.