Fotogalerie

KABELOVÝ TUNEL ZÁPAD – PODBĚLOHORSKÁ

Investor: PRE distribuce, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 01/2006 - 11/2006

Účelem stavby je rekonstrukce stávající vývodové kabelové trasy z Transformovny 22/110kV Praha – Západ. Vzhledem k nutnosti zachování kabelu v provozu i po dobu rekonstrukce a v souvislosti s novou výstavbou obytného areálu Císařka, byla zvolena varianta přeložení kabelové trasy v úseku objekt transformovny – komunikace Podbělohorská do nového kabelového tunelu. Celkově bude tunel obsazen 24 kabely 22kV a 11 doprovodnými kabely, které jsou v současnosti uloženy v kopané trase podél příjezdové komunikace do Transformovny.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • celková délka..................................……344m
 • hloubka dna ………………....……......3,0-6,6m
 • profil tunelu obdélníkový.....................2,1x2,5m
 • šachta Š21 ...............................4x4m, hl.=4,6m
 • šachta Š22 ...............................4x4m, hl.=4,8m
 • šachta Š23 ...........................3,5x3,8m, hl.=6,6m
 • Kabelový tunel je rozdělen na dvě části – uvnitř a vně areálu transformovny.
  Část uvnitř TR - od objektu rozvodny 22kV na hranici pozemku areálu. Kabelový tunel vychází z 2. podzemního podlaží stávající rozvodny 22kV do šachty Š20, která je umístěna těsně u objektu rozvodny. Trasa tunelu dále pokračuje v souběhu se stávajícím propojovacím tunelem mezi rozvodnou a velínem a je ukončen v místě vjezdu do areálu TR.
  Část vně TR - od vjezdu do TR za komunikaci Podbělohorská. Částečně vede pod příjezdovou komunikací. V této části jsou na tunelu umístěny 3 šachty – Š21, Š22, Š23 - ze kterých je vždy část kabelů vyváděna do kopaných tras.
  Celková délka tunelu je 344m včetně 4 šachet. Stavba je prováděna převážně v oboustranně paženém výkopu, v areálu TR je částečně v jednostranně svahovaném výkopu a druhou část výkopu tvoří nově vyzděná stěna stávajícího tunelu. Kabelové šachty jsou prováděny hornickým způsobem. Tunel je navržen ve dvou průchozích profilech - 2,1 x 2,5m pro úsek mezi R22kV a šachtou Š21 a 2,1 x 2,2m pro úsek mezi šachtou Š21 a šachtou 23. Definitivní konstrukce tunelu a šachet je železobetonová. Pro zajištění vodotěsnosti je použita mezilehlá izolace z bentonitových rohoží. Odvodnění tunelu je řešeno gravitačně. Voda v tunelu je svedena do nejnižšího místa a odtud je gravitačně odvedena do areálové kanalizace. Nasávací objekt VZT je umístěn na koncové šachtě Š23. Větrání, měření a regulace jsou řízeny ze stávající rozvodny 22kV.