Fotogalerie

KABELOVÝ TUNEL VLTAVA

Investor: PRE distribuce, a.s.
Dodavatel: Navatyp a.s.
Zahájení výstavby: 03/2007 - 08/2008

Kabelový tunel řeší propojení transformoven Karlov a Smíchov kabelem 110 kV. Vzhledem ke skutečnosti, že transformovny jsou odděleny říčním tokem Vltavy, je kabelový tunel jedinou možností, jak zajistit spolehlivost, obsluhovatelnost a stálou dostupnost takového propojení i v případě poruchy.
Celková délka tunelu je cca 281m a tvoří ho vlastní tunel podkovitého profilu a 2 technologické šachty. Součástí šachet jsou podpovrchové objekty pro vyústění kabelů do kopaných tras a objekty vzduchotechniky. Tunel je navržen pro jednostranné uložení kabelů. Maximální obsazenost tunelu je 2x 110kV a 9x 22 kV.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • celková délka..................................……281,3m
  • hloubka tunelu pod hladinou Vltavy..........22,8 m
  • mocnost nadloží………………....……......15,5 m
  • profil tunelu...................podkovitý, š=1,85m, v=2,5m
  • Šachta K35 ...............................d=3,9m, hl.=32,9m
  • Šachta K36 ...............................d=3,2m, hl.=26,8m
  • Při návrhu konstrukce a trasy tunelu se jako největší problém ukázaly geologické podmínky v uvažovaném místě podchodu Vltavy. Inženýrskogeologický průzkum prokázal horninový masiv s výraznými tektonickými poruchami a agresivní prostředí. Ražba bude částečně probíhat v prostředí navětralých a zdravých libeňských břidlic s mocným poruchovým pásmem a v prostředí tektonicky porušených křemenců. Hlavní důraz při návrhu tunelu byl kladen na co nejnižší přítoky vody do díla během realizace.
    Konstrukce tunelu je generelně rozdělena na provizorní a definitivní konstrukci. Provizorní konstrukce bude tvořena ocelovými důlními profily K v kombinaci se stříkaným betonem. Pro vlastní ražbu bude využito jak mechanické rozpojování, tak trhací práce. Definitivní ostění bude tvořit armovaný beton litý do bednění. Hydroizolace díla je řešena mezilehlou izolací vloženou mezi provizorní a definitivní ostění.