Fotogalerie

KABELOVÝ TUNEL SMÍCHOV, SEVERNÍ VĚTEV

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Termín výstavby: 11/2009 - 04/2011

Severní větev kabelového tunelu Smíchov umožní vyvedení kabelů 22 a 110 kV z transformovny Smíchov do oblasti Řep a Motola.
Kabelový tunel je celkové délky 185 m, z čehož se nyní realizuje 130m. Předmětný úsek tvoří vlastní tunel podkovitého profilu, vyrovnávací komora a technologická šachta jejíž součástí je podpovrchový objekt pro vyústění kabelů do kopaných tras a čerpací jímka průsakových vod. Tunel je v celé své délce řešen s oboustranným obsazením kabely v maximálním počtu 2x110 kV a 20x 22kV kabel.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • celková osová délka tunelu………………..185 m
  • realizovaný úsek .............………………..130 m
  • hloubka dna tunelu…………………………cca 6,0 m
  • výška nadloží………………………………cca 2,8 m
  • profil tunelu podkovitý........................ 2,4 x 2,6 m
  • šachta K32…………..........…......d=3,6m, hl.=7,65m
  • komora VK1………….….............3,0x3,0, hl. 6,0m
  • Podmínky pro ražbu kabelového tunelu jsou velmi nepříznivé a to především díky vlastnímu zemnímu prostředí - hlinité a písšité jíly, navážky, nízkému nadloží - cca 2,8 m, blízkosti kanalizačních stok - nejblíže 1,5 m a stoletému vodovodu v nadloží cca 1m nad klenbou. S ohledem na vnější podmínky je třeba některé přilehlé objekty zabezpečit pomocí podzemní stěny z tryskové injektáže pro odstínění účinků ražby.
    Ražba probíhá v nesoudržném zemním prostředí nad hladinou podzemní vody s mechanickým rozpojováním na čelby na dvě lávky s rychlým uzavíráním profilu. Provizorní výztuž štoly tvoří ocelové důlní výstroj, ocelové pažiny a stříkaný beton s vloženou sítí. Definitivní ostění tvoří armovaný beton C25/30 litý do bednění. Hydroizolace stavby je řešena pomocí chemických přísad do betonu a zajištěním pracovních a dilatačních spar bentonitovými a PVC pásy.