Fotogalerie

KABELOVÝ TUNEL SMÍCHOV, JIŽNÍ VĚTEV

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: NAVATYP, a.s.
Termín výstavby: 10/2006 - 01/2008

Kabelový tunel Smíchov je součástí strategického energetického propojení transformoven 110/22 kV Karlov a Smíchov. Současně umožní vyvedení kabelů 22kV z TR Smíchov.
Kabelový tunel je celkové délky 262m a tvoří ho vlastní tunel podkovitého profilu, 3 technologické šachty, technická komora a strojovna vzduchotechniky. Součástí šachet jsou podpovrchové objekty pro vyústění kabelů do kopaných tras, nasávací objekty vzduchotechniky, případně čerpání průsakových vod. Tunel je v celé své délce řešen v podkovitém profilu s oboustranným obsazením kabely. Maximální obsazenost tunelu je 16x 22kV kabel a 4xs 110kV kabel.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • celková osová délka tunelu………………..262m
  • hloubka dna tunelu…………………………4,5-10,5m
  • výška nadloží………………………………cca 4,5m
  • profil tunelu podkovitý........................ š=2,4x2,6m
  • šachta K33…………..........…......d=3,6m, hl.=9,4m
  • šachta K34………….…...........4,3x3,6m, hl.=13,0m
  • šachta K34………….…...........2,8x2,8m, hl.=12,4m
  • Podmínky pro ražbu kabelového tunelu jsou zde zhoršené. Ražba je vedena v blízkosti vodovodních řadů stáří přes 100 let a podchází kanalizační stoky s minimálním nadložím cca 1,0m. S ohledem na podmínky ražby a blízkost povrchových objektů bude nejprve u některých objektů provedena podzemní stěna z tryskové injektáže pro odstínění účinků ražby.
    Vzhledem k hloubce uložení tunelu a úrovni podzemní vody budou použity dvě technologie ražby. V úseku VK2-K33 jde o podpovrchovou ražbu v nesoudržném zemním prostředí nad hladinou podzemní vody. Větev k šachtě K34 bude prováděna v nesoudržném hlinitoštěrkovém prostředí pod ochrannou klenbou ze sloupů tryskové injektáže. Provádění ražeb bude mechanickým rozpojováním. V úseku podpovrchové ražby bude profil pažen ocelovými pažinami. Jako provizorní výztuže bude použito klasické ocelové důlní výstroje v kombinaci se stříkaným betonem s vloženou sítí. Definitivní ostění bude tvořit armovaný beton litý do bednění. Hydroizolace stavby je řešena pomocí chemických přísad do betonu a vnitřním hydroizolačním nátěrem.