Fotogalerie


Část fotografií je publikována s laskavým souhlasem společnosti Subterra a.s., za což jim tímto děkujeme.

KABELOVÝ TUNEL PANKRÁC

Investor: PRE distribuce, a.s.
Dodavatel: Subterra, a.s.
Zahájení výstavby: 09/2006

Kabelový tunel Pankrác je součástí strategického propojení nově budované TR 110/22kV Pankrác se stávajícími TR Karlov a TR Lhotka kabelem 110kV. Zároveň bude sloužit pro vyvedení kabelů 22kV z transformovny Pankrác do příslušných směrů.
Kabelový tunel je celkové délky 463m. Tvoří ho vlastní těleso tunelu podkovitého profilu, 3 kruhové technologické šachty a technická komora. Na šachtách jsou osazeny poklopy pro obsluhu a únik, nasávací objekty vzduchotechniky a podpovrchové objekty, jež slouží pro vyvedení kabelů. Tunel je navržen pro oboustranné uložení kabelů. Maximální obsazenost tunelu je 2x 110kV a 30x 22 kV.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • celková osová délka tunelu………………..463m
 • výška nadloží………………………………8,5-14,5m
 • profil tunelu ...........podkovitý A š=2,60m, v=3,10m
 • profil tunelu............podkovitý B š=2,60m, v=2,60m
 • šachta K11…….….....……..d=4,2m, hl.=20,70m
 • šachta K12……….....…….. d=3,2m, hl.=15,5m
 • šachta K12……….....…….. d=3,2m, hl.=15,7m

 • Trasa tunelu propojuje budoucí transformovnu 110/22kV Pankrác s křižovatkou ulic Na Pankráci-Na Strži-Budějovická, kde jsou primární vyústění kabelů 110kV do směru k TR Karlov a k TR Lhotka. Investor požadoval vyvedení kabelů do všech rohů této dopravně velmi exponované křižovatky. To bylo zajištěno technologickými šachtami a pomocí ocelových chrániček DN1000 provedených protlakem.
  Celková délka tunelu je 463m, je veden v hloubce cca 16m v jednotném sklonu 0,75% k transformovně Pankrác. Vzhledem ke geologickým podmínkám a terénnímu profilu se dno tunelu pohybuje v úrovni 12,0-15,5m pod povrchem s mocností nadloží 8,5-14,5m. Trasa přechází nad budoucí přístupovou štolou metra trasy D.
  Konstrukčně je tunel řešen provedením provizorní konstrukce a následně definitivní konstrukce. V celé délce tunelu bude mezi provizorní a definitivní obezdívku vložena mezilehlá izolace. Provizorní konstrukce je řešena s použitím důlní výztuže a stříkaným betonem SB 20. Technologicky bude ražba převážně realizována na dvě lávky s postupným vkládáním důlních rámů s časovým omezením podle stability čelby. Vše za provádění geotechnického monitoringu. Definitivní ostění je monolitická železobetonová konstrukce s hydroizolačními opatřeními.
  Jako nejproblematičtější se při přípravě stavby ukázalo provádění šachet K12 a K13 a protlaků ocelových chrániček DN1000. Stavba znamená výrazné dopravní omezení v již tak dopravně velmi exponované oblasti, z čehož vyplynuly požadavky na minimalizaci doby výstavby a tedy technologie provádění šachet. Dále bylo nutno tyto činnosti zkoordinovat s dalšími významnými investory, kteří zde ve stejném čase zahajují své stavební činnosti.