Fotogalerie

KABELOVÝ TUNEL KATEŘINSKÁ

Investor: PRE distribuce, a.s.
Dodavatel: NAVATYP, a.s.
Doba výstavby: 11/2006 - 11/2007

Kabelový tunel Kateřinská je součástí strategického propojení transformoven 110/22 kV Karlov a Smíchov kabelem 110 kV. Zároveň slouží jako vývodový tunel pro kabely 22 kV z TR Karlov. Kabelový tunel je celkové délky 132m a tvoří ho vlastní tunel podkovitého profilu a 2 kruhové technologické šachty. Na šachtách jsou osazeny poklopy pro obsluhu a únik, nasávací objekty větrání a podpovrchové objekty, jež slouží pro vyvedení kabelů 22 kV do kopaných tras. Tunel je navržen pro oboustranné uložení kabelů. Maximální obsazenost tunelu je 2x 110kV a 18x 22 kV.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • celková osová délka tunelu………………..132m
 • hloubka dna tunelu…………………………8,2-4,4m
 • výška nadloží………………………………6,0-2,1m
 • profil tunelu...................podkovitý š=2,30m, v=2,10m
 • šachta K37…………..........…......d=4,2m; hl.=9,70m
 • šachta K38…………....…...........d=4,90m; hl.=8,60m
 • Kabelový tunel je umístěn do ulice Kateřinská, vychází z transformovny Karlov a je ukončen ve volném trojúhelníkovém travnatém prostranství vymezeném ulicemi Kateřinská a U Nemocnice. Vzhledem k návaznosti na poměrně mělce umístěný suterén TR Karlov a množství inženýrských sítí umístěných prakticky v celé trase plánovaného tunelu je výškové vedení řešeno ve dvou úrovních. V úseku TR-K38 je tunel veden těsně pod povrchem – hl. dna cca 4,4m - s minimálním nadložím a zároveň výškově nad kanalizačním řadem. V úseku K38–K37 je tunel umístěn do větší hloubky – cca 8,2m - vzhledem ke křížení se stávajícími kanalizačními řady při podcházení dopravně exponované křižovatky Kateřinská / U Nemocnice.
  KT Kateřinská je dílo prováděné hornickým způsobem. Z hlediska vlastního stavebního řešení a technologické realizace je kabelový tunel rozdělen na dvě části podle výškového vedení. Konstrukčně jsou trasy i šachty rozděleny na provizorní a definitivní ostění. Provizorní je řešena pomocí důlní výztuže s pažením po celém obvodě a stříkaným betonem SB 20. Technologicky bude ražba pro obě trasy realizována na plný profil s postupným vkládáním důlních rámů. Definitivní ostění je monolitická železobetonová konstrukce s hydroizolačními opatřeními.
  Při ražbě tunelu se budou v přístropí vyskytovat zvětralé břidlice až navážky. Profil tunelu bude tvořen zvětralými, navětralými a zdravými libeňskými břidlicemi. Materiály budou silně tlačivé. Navíc je nutno vzít do úvahy vliv povrchové dopravy a přítoky puklinové vody do díla. Podmínky pro ražbu budou zhoršené až velmi nepříznivé. U náplavů, navážek a zcela zvětralých břidlic s nulovou stabilitou, u zdravých a zvětralých břidlic se stabilitou cca 2h.