Kabelový tunel Karlín - ražba

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: Prominecon a.s.
Termín výstavby: 04/2012 - 02/2013

Kabelový tunel Karlín je předstihová stavba plánované transformovny 110/22 kV Karlín.Tunel je určen pro vedení kabelů 110 kV, které propojí transformovnu Karlín s transformovnou Holešovice skrz stávající kabelový tunel Štvanice a umožní zásobování rozvíjejícího se území kolem Rohanského ostrova a Manin. Dále budou v tunelu vedeny kabely 22 kV, jež jsou energetickým zdrojem pro místní sítě. Kabelový tunel sestává z šachty J33, dvou technických komor (TK1, TK3), tunelové spojky mezi J33 a TK1 a úseku mezi TK1 a TK3. Komora TK3 vede pod šachtu J32 stávajícího tunelu Štvanice a oba tunely jsou zde propojeny skrze dno šachty. Tunel je navržen pro oboustranné uložení kabelů. Maximální obsazenost tunelu je 3 x 110 kV, 24 x 22 kV.

Trasa tunelu je vedena v celé délce 255 m v jednotném podkovitém profilu dovrchně v proměnném spádu 0,56 % až 3,37 % při mocnosti nadloží 27 – 29 m.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • osová délka tunelu . . . . . . . . . . . . . 255 m
 • mocnost nadloží . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 29 m
 • profil tunelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . vejčitý 4,1 x 4,0 m
 • šachta J33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . průměr 7,2m; hl.=35,25 m
 • Technická komora TK1 a spojka:
 • Profil spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vejčitý 4,9 x 5,1 m
 • profil TK1-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vejčitý 5,6 x 5,9 m
 • profil TK1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vejčitý 5,6 x 5,1 m
 • Profil technické komory TK3. . . . . . . . . . podkovitý 7,0 x 8,5 m

 • Geologické podmínky, prostorová náročnost pro požadované počty kabelů, podchod spojky metra B-C a propojení se stávajícím tunelem Štvanice kladly projektu největší překážky. Geologický průzkum prokázal složité poměry dané tektonickým porušením slabě diageneticky zpevněných jílovitých břidlic a vysoko zastiženou hladinu podzemní vody. Statický a technologický problém byl v podchodu stávající šachty J32 KT štvanice o O 3,1 m s mezilehlou foliovou hydroizolaci a jejím propojením s tunelem a dále podchod metra, kde vzdálenost mezi oběma konstrukcemi je pouze 2 m.

  Důraz je kladen na co nejnižší přítoky vody do díla během realizace, minimální dopad na povrch a na geometrickou přesnost profilu. Zajištění šachty převrtávanými pilotami byl první krok zabraňující průniku podzemní vody do díla.Konstrukce tunelu je generelně rozdělena na dočasnou a trvalou.Ražba tunelu probíhá v bohdaleckém souvrství měkkých jílovitých břidlic, která je zařazena do 4 třídy NRTM. Ražba je prováděna mechanickým rozpojováním. Dočasné ostění je zajištěno rámy z příhradové oceli, ocelovými sítěmi a stříkaným betonem. Při podchodu spojky metra bude provedeno z důlní výztuže, ocelových sítí a stříkaného betonu. Trvalé konstrukce tvoří armovaný beton C30/37 litý do bednění s důrazem na krytí výztuže a zajištění pracovních a dilatačních spár proti vodě pomocí vkládaných plechů a nátěrem spár s krystalizací.