Výpusť rybníka Jordán

Rybník Jordán v Táboře o ploše přes 51 ha, je nejstarší přehradní nádrží v Česku a dokonce ve střední Evropě, vznikl přehrazením Košínského potoka a dostaven byl v roce 1492. Původním účelem nádrže bylo zásobování města pitnou vodou, později začal být využíván i k chovu ryb. Jeho sypaná hráz je vysoká 20 m a 284 m dlouhá, zadržuje asi 3 milióny krychlových metrů vody.Na díle panuje naprosto neudržitelný stav absence spodní výpusti, čili nádrž Jordán nelze řádně vypustit (naposledy byla vypuštěna v roce 1830). Po povodních v roce 2002 se začalo uvažovat o zřízení spodní výpusti, aby byly odvráceny možné vážné následky při potenciálně krizových a mimořádných situacích.
Náš projekt řeší zřízení spodní výpusti u tohoto historického vodního díla. Návrh spodní výpusti je tedy řešen liniovou, převážně podzemní stavbou, která umožní vypouštění nádrže z jejího nejhlubšího místa obchvatem za pravobřežním zavázáním hráze s konečným vyústěním co nejvíce vpravo od vodopádu bezpečnostního přelivu do koryta Tismenického potoka.

Toto vypouštění zajistí stavebně především následující stavební objekty
- tlaková přívodní štola s vtokovým objektem
- objekt uzávěrů
- beztlaková odpadní štola s portálem

Objekt beztlakové odpadní štoly bude realizován od portálu (budoucího vyústění) směrem k objektu SO 02 Vstupní objekt a objekt uzávěrů.

 • délka úseku...............................................……148,87 m
 • mocnost nádloží.............................................0,0-23,5 m
 • podélný sklon.......................................................0,25 %
 • tvar profilu provizorní konstrukce .....................podkovovitý
 • tvar profilu definitivní obezdívky...............................vejčitý
 • profil a plocha teoretického výrubu...................2,5 x 2,4 m
 • Objekt uzávěrů bude realizován v šachtě hloubené z povrchu na břehu nádrže Jordán. Šachta se v hloubce 11,7 m půdorysně rozšiřuje, což znamená specifické stavební postupy. Součástí stavebního objektu je dále ražba štoly dl. 5,1 m kónického tvaru, do níž poté bude ústit ražba beztlakové odpadní štoly.

  Objekt tlakové přívodní štoly bude realizován z objektu uzávěrů, skládá se ze dvou částí ražené a hloubené.
 • délka úseku.........................................................40,30 m
 • mocnost nádloží.............................................6,2 - 14,8 m
 • podélný sklon.........................................................2,7 %
 • tvar profilu provizorní konstrukce .......................podkovovitý
 • tvar profilu definitivní obezdívky................................kruhový
 • profil a plocha teoretického výrubu.....................2,5 x 2,4 m