Fotogalerie

Kabelový tunel Černý Most

Investor: Pražská energetika, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 08/2003 - 09/2004
Uvedení do provozu: 10/2004

Kabelový tunel řeší propojení nové transformovny 110/22kV Černý Most vybudované „na zelné louce“ s oblastí odběru sítě 22kV. Maximální obsazenost tunelu silovými kabely je 24x22kV a 2x110kV.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • celková délka..................................……254m
 • hloubka dna ………………....……......2,1x2,4m
 • délka kopaného úseku............................230m
 • délka raženého úseku..............................24m
 • profil kopaného úseku............obdélníkový 2,1x2,4m
 • profil raženého úseku..............podkovitý 2,2x2,75m
 • Kabelový tunel je v celé délce řešen jako průchozí s jednostranným obsazením kabely. Na trase byly použity dva různé profily, což je dáno volbou technologie. Kopaný úsek tunelu je obdélníkový o celkové délce 230m a rozměru 2,1x2,4m. Z toho úsek překonání komunikace ulice K Hutím dlouhý 10m byl proveden jako hloubení se zajištěným stropem, čímž se časově minimalizovalo dopravní omezení. Druhou použitou technologií byla ražba, která probíhala v úseku pod železniční tratí. Profil ražby byl podkovovitý 2,2 x 2,75m a délka 24m. Ražba musela být v předstihu zajištěna provedením mikropilotového „deštníku“ z koncové šachty. Mikropilotový deštník (rastr 300mm) působí v podélném směru jako nosník, který podpírá nezajištěnou zeminu během provádění záběru.

  Stavba byla realizována v nepříznivém vysoce agresivním prostředí. V celé své délce je pod hladinou podzemní vody s vysokým obsahem síranů a tedy silně agresivní na betonové konstrukce. Z hlediska geoelektrických charakteristik bylo území klasifikováno IV. stupněm agresivity, tedy jako velmi vysoce agresivní ve vztahu ke kovovým konstrukcím. Těmto nálezům byla uzpůsobena definitivní konstrukce. Tunel je v celé své délce proveden ze síranovzdorného betonu a izolován pomocí bentonitové izolace. Ochrana proti bludným proudům je jednak volbou složení betonu, předepsaným minimálním krytím výztuže a způsobem ukládání – výztuž pouze vázaná bez ochranného nátěru a příčně nespojovaná.

  Během realizace díla se vyskytlo několik nečekaných problémů (poklesy dráhy, vysoké přítoky do výkopu), ale díky odborným zkušenostem a vzájemné vstřícnosti při jejich řešení jsme v součinnosti s investorem a dodavatelem dokázali veškeré problémy úspěšně překonat a dílo bylo dokončeno 2 měsíce před původně plánovaným termínem.