Fotogalerie

KABELOVÝ TUNEL SLÁVIA

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: Prominecon a.s. + POHL cz, a.s.
Termín výstavby: 03/2011 - 09/2012

Realizace projektu byla vynucena potřebou vyvedení výkonu 110 kV a 22 kV z TR Jih směrem do Malešic.V daném směru se nachází odstavné nádraží Vršovice a je zde výrazný terénní skok, proto byl investor nucen přistoupit k řešení pomocí kabelového tunelu.
Tunel je podkovitého profilu délky 314 m. Jeho součástí jsou tři šachty hloubky 10 - 26 m, které umožňují zatažení kabelů z transformovny a jejich vyvedení do navazujících kopaných tras. V celé délce je řešen s oboustranným obsazením v maximálním počtu kabelů 2 x 110 kV a 12 x 22 kV.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • celková osová délka tunelu………………..314 m
 • mocnost nadloží………………………… 7 - 18,5 m
 • profil tunelu podkovitý........................ 2,1 x 2,3 m
 • šachta K39…………..........…......O 4 m, hl. 24,5 m
 • šachta K40…………..........…......O 2 m, hl. 14,2 m
 • šachta K41…………..........…......O 4 m, hl. 9,9 m
 • Stavba je řazena do 3. geotechnické kategorie. Ražba je vedena v prostředí porušených bohdaleckých břidlic pod hadinou podzemní vody. Mezi nejnáročnější prvky výstavby náleží vlastní ražba, resp. dodržení požadavků SŽDC na minimalizaci dopadů ražby na povrch. Tunel podchází řadu tratí vč. elektrifikované hlavní tratě Praha - Benešov a staré, ale obývané, drážní domky, které nejsou dostatečně založeny ani ztuženy.
  Před zahájením hloubení hlavní šachty K39 bylo nutno provést přeložku stávajícího plně obsazeného kabelového kanálu (viz foto 17, 18) a dešťového svodu. Ražba byla prováděna převážně mechanickým rozpojováním, tvrdší úseky byly rozpojovány trhacími pracemi. Provizorní ostění tl. 200 mm je tvořeno ocelovými příhradovými rámy, ocelovými sítěmi a stříkaným betonem. Pro minimalizaci dopadů na povrch byl důraz kladen na rychlé uzavírání profilu. Poklesy povrchu nepřesáhly 2 mm a vnitřní přetvoření profilu 6 mm. Definitivní ostění tl. 250 mm tvoří armovaný beton C25/30 litý do bednění, s důrazem na dodržení předepsaného krytí výztuže a zajištění pracovních a dilatačních spár proti vodě pomocí těsnění z PVC a plechových pásů. Navíc je v betonové směsi krystalizační příměs Xypex zvyšující vodonepropustnost.
  Z provozních souborů je nejzajímavější řešení požární signalizace pomocí teplotního kabelu, který lineárně hlídá teplotu prostředí v celé délce tunelu a hodnoty přenáší ze své vyhodnocovací jednotky do hlavního řídícího panelu.