Fotogalerie

Kabelový tunel Karlín směr Hlávkův most, úsek J34 - J101

Investor: PREdistribuce a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Realizace: 06/2017 - 01/2019

Kabelový tunel Karlín směr Hlávkův most úsek J34 – J101 je navazující tunel na tunelový úsek J33-J34, který vyvádí kabely 110 kV a 22 kV z nové rozvodny Karlín v Pobřežní ulici. Realizací tohoto úseku dojde k propojení s nově realizovaným kolektorem Hlávkův most, jehož investorem jsou Kolektory Praha a.s. Obě díla budou propojeny v technické komoře TK101, která je součástí stavby kolektoru. Propojení obou staveb umožní vyvedení silových kabelů směrem do Holešovic a případně do stávajícího kolektoru RNLS vedoucího po pravém břehu Vltavy směrem do centra. Dále budou v tunelu vedeny kabely 22 kV, jež jsou energetickým zdrojem pro místní sítě. Kabelový tunel sestává z šachty J34 a úseku mezi šachtou a technickou komorou TK101 u kolektoru Hlávkův most. Obě stavby budou trvale odděleny požárně dělící příčkou. Tunel je navržen pro jednostranné uložení kabelů. Maximální obsazenost tunelu je 2x 110 kV a 12 x 22 kV.

Trasa tunelu je vedena v celé délce 189 m v jednotném podkovitém profilu dovrchně v jednotném spádu 0,5 % při mocnosti nadloží 20 – 28 m.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • osová délka tunelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 m
 • mocnost nadloží . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 28 m
 • profil tunelu . . . . . . . . . . . . . . . . vejčitý 2,3 x 2,4 m
 • šachta J34 . . . . . . . . . . . . . . . . hrubý průměr 6,1m; hl.=44 m
 • TZajištění šachty J34 převrtávanými pilotami
 • Průměr piloty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,18 m
 • Délka piloty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 m
 • Počet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ks

 • Geologické podmínky, prostorová náročnost pro požadované počty kabelů, podchod proplachovacího kanálu a nájezdné rampy magistrály pod komunikací Wilsonova kladly projektu největší překážky. Geologický průzkum prokázal složité poměry dané tektonickým porušením slabě diageneticky zpevněných jílovitých břidlic bohdaleckých a záhořanských a vysoko zastiženou hladinu podzemní vody. Technologický problém je v místě napojení na nový kolektor, kde není možno používat trhací práce. Je zde kladen důraz na nepoškození konstrukce s ohledem na zachování vodotěsnosti šachty a komory, na kterou má zhotovitel stavební záruku. Tunel vede v téměř celé své délce v souběhu s proplachovacím kanálem, který je ze dvou třetin díla veden ve dvou tubusech. Vzdálenost obou konstrukcí je 17 m. Před zahájením výstavby šachty jsou provedeny přeložky kabelů Dopravních podniků a.s. a PREdistribuce a.s.
  Důraz je kladen na co nejnižší přítoky vody do díla během realizace, minimální dopad na povrch a na geometrickou přesnost profilu. Zajištění šachty převrtávanými pilotami je první krok zabraňující průniku podzemní vody do díla. Konstrukce tunelu je generelně rozdělena na dočasnou a trvalou. Ražba tunelu probíhá v měkkých jílovitých břidlicích, které jsou zařazena do 4 třídy NRTM. Ražba je prováděna mechanickým rozpojováním. Dočasné ostění je zajištěno rámy z příhradové oceli ocelovými sítěmi a stříkaným betonem. V místech s tektonickou poruchou je provedeno z důlní výztuže, ocelových sítí a stříkaného betonu. Trvalé konstrukce tvoří armovaný beton C30/37 litý do bednění s důrazem na krytí výztuže a zajištění pracovních a dilatačních spár proti vodě pomocí vkládaných plechů a nátěrem spár s krystalizací.