Fotogalerie

Dětská fakultní nemocnice Motol

Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dodavatel: Metrostav a. s.
Termín výstavby:09/2006-09/2007

Projekt řeší nové podzemní koridory – provozní chodby, které budou propojovat všechny jednotlivé nové objekty v areálu fakultní nemocnice a budou napojeny na již existující systém, podzemních koridorů. V koridorech bude provozován automatický vozíkový dopravní systém, pneumatická doprava, rozvod medicinálních plynů a veškeré zásobování kabely NN a sdělovacími kabely. Nepředpokládá se zde pěší ani jiná doprava.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
  • celková délka..................................……202m
  • hloubka dna ………………....……......7,4-12,8m
  • základní profil, světlý.........................5,0x3,0m
  • základní profil, hrubý......................... 6,2x4,2m
  • plocha výrubu.................................. 10,5-30m2
  • Uspořádání příčných profilů ražeb respektuje požadavky na kapacitu vnitřního vystrojení a dopravy v definitivním stavu a také hydrogeologické podmínky lokality. Ty jsou zařazeny jako špatné až velmi špatné. Podzemní voda se vyskytuje v celé trase ražby a díky vysokému obsahu síranů je velmi agresivní na betonové konstrukce.
    Koridory jsou různých velikostí s přechodovými tvary v místech napojení na stávající kordory. Základní profil I má kruhovou klenbu, rovné stěny a dno tvoří kruhová protiklenba. Velikost profilu vedla k rozdělení ražby na dvě lávky pro bezpečné provádění s možností rychlé reakce na čelbě. Konstrukční řešení ostění je rozděleno na provizorní a definitivní obezdívku s mezilehlou izolací proti podzemní agresivní podzemní vodě. Provizorní obezdívku tvoří rámy z důlní výztuže K24 se stříkaným betonem s ocelovými sítěmi, pažiny ocelové Union nebo svařovaná síť dle geologie. Definitivní obezdívku tvoří litý armovaný beton do bednění.
    Práce na ražbách byly započaty v říjnu 2006 a do konce roku byla dokončena provizorní konstrukce. Za 80 dní tak bylo vyraženo 200 m tunelu což odpovídá rychlosti 2,5 m za den.