Fotogalerie

Posuzovaný profil Vývoj geostatického napětí Vývoj geostatického napětí Vývoj geostatického napětí Vývoj geostatického napětí Vývoj geostatického napětí Vývoj geostatického napětí Vývoj geostatického napětí Vývoj geostatického napětí

Městský okruh, úsek Myslbekova - Prašný Most

Předpoklady, metodika a statický výpočet

Na projektové přípravě stavby jsme se podíleli jako zpracovatel statického výpočtu ražených tunelů - provizorní i definitivní konstrukce. Jižní i severní tunelová trouba (JTT a STT) jsou třípruhové silniční tunely. Ražený úsek STT je dlouhý 533,80 m, JTT 552 m. Následná animace zobrazuje průběh napětí a deformací skalního masivu při postupném dobírání jednotlivých částí profilu tunelových troub.

Vývoj napětí a deformací skalního masivuJako optimální tunelovací metoda pro ražbu tunelu v daných proměnlivých geologických podmínkách byla zvolena ražba dle zásad NRTM využívající v maximální možné míře spolupůsobení horninového prostředí a jeho samonosnosti. Pro ražbu a dočasné vystrojení výrubu jsou navrženy čtyři třídy ražeb NRTM - III. IV, Va,Vb. Třídy se navzájem liší délkou záběru, počtem a délkou kotev, tloušťkou dočasného ostění a vyztužením.

Po zhodnocení navrhovaného půdorysného a výškového vedení tunelových tras s vazbou na podrobný geologický průzkum byly určeny 3 staničení, ve kterých je proveden výpočet matematickým (rovinným) 2D modelem - jak pro STT tak pro JTT. Jedná se o příportálové úseky a jeden v polovině raženého úseku. Výsledkem statického výpočtu je stanovení deformačně-napěťového stavu masivu po realizaci ražeb tunelových tras včetně prognózy možného plastického přetváření masivu a změn jeho napjatosti. Je rovněž dokladován předpokládaný vývoj deformací masivu a ostění v jednotlivých fázích ražby a prognóza celkových deformačních vlivů na povrch území. Součástí statického výpočtu je stanovení stupně vyztužení definitivního ostění a hmotnosti ocelové výztuže dočasného ostění.

Statické řešení provizorního ostění je provedeno numerickým modelem členěného výrubu metodou konečných prvků. Model je dvourozměrný, použité prvky jsou izoparametrické. Horninový masiv je řešen ve stavu rovinné deformace a je definován jako pružněplastický materiál podle Mohr-Coulomba. Výpoče byl proveden programem GEO4 Tunel firmy FINE s.r.o. Definitivní obezdívka je posouzena s využitím výsledků MKP a programu ESA PT.
Pro stanovení stupně vyztužení definitivní obezdívky (trvalého ostění) a hmotnosti ocelové výztuže provizorních konstrukcí je použit program Beton 2D firmy FINE s.r.o..