Fotogalerie

Situace stavby Profily ražby Výpočet sedání - Loss of Ground Výpočet provizorního ostění - MKP, vyražena polovina profilu Výpočet provizorního ostění - MKP, vyražen plný profil Lineární analýza definitivní kce Lineární analýza definitivní kce Provizorní ostění - MKP

KOLEKTOR CENTRUM-SMÍCHOV

Investor: Hlavní město Praha
Stupeň: stavební povolení

Kolektor 2. kategorie Centrum–Smíchov zajistí energeticko komunikační propojení levého a pravého břehu Vltavy. Veden je v hloubce cca 30-32m a všechny větve mají souhrnnou délku cca 2645m. Jedná se o stavbu s náročnou konstrukcí ve složitých geologických podmínkách, trasa náleží do III. geotechnické kategorie

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • Délka hlavní trasy . . . . . . . . . . . . . . . . 2190m
 • Délka větve Vodičkova . . . . . . . . . . . . . 230m
 • Délka kolektorových spojek . . . . . . . . . 225m
 • Maximální profil trasy . . . . . . . . . . . . . 3,6x4,4m
 • Maximální profil komor . . . . . . . . . . . . .4,4x6,5m
 • Počet šachet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 • Počet technických komor . . . . . . . . . . .12

  Koncepce a základní profil kolektoru Pro účely koncepce technologie výstavby byl horninový masív generelně rozdělen na úseky vedené v řevnických křemencích a na úseky ve vrstvách jílovitých břidlic libeňských a dobrotivských. Celá trasa je rozdělena do 10 kvazihomogenních celků, které se výrazně odlišují strukturně a pevnostně - pevnost v tlaku pohybuje od 5 do 120 MPa i více. To se odráží i v zatřídění částí úseků dle NRTM
  Na základě výsledků podrobného inženýrsko geologického průzkumu byl jako optimální profil kolektoru zvolen vejčitý tvar, který lépe vzdoruje hydrostatickému zatížení viz. obrázek 2. Konstrukce všech profilů je rozdělena na provizorní a definitivní konstrukci. Technologicky nejvhodnější způsob ražby je metoda členěným výrubem (nová rakouská tunelovací metoda – NRTM), umožňující přizpůsobit technologii ražby skutečným geologickým podmínkám. Jako základní členění je navrženo horizontální - kalota, jádro a spodní klenba. Jejich pracovní úrovně respektují bezpečnost provádění a strojní proveditelnost.

  Pro stanovení poklesů na povrchu a určení zóny ovlivnění byly použity tyto analytické metody:
  • výpočet poklesů dle Limanova
  • výpočet poklesů dle Jefreye
  • výpočet sedání metodou Loss of Ground
  • analýza metodou konečných prvků
  Statické řešení provizorního ostění trasy a technických komor bylo provedeno pomocí:
  • numerického modelu členěného výrubu metodou konečných prvků v programu GEO4 Tunel firmy Fine s.r.o.
  • numerického modelu členěného výrubu metodou konečných prvků v programu Tunel firmy RIB Bausoftware GmbH
  • polygonální metody v programu PROS3 společenství ZČ&VM.
  • únosnost provizorního ostění stanovena v programu Beton 2D firmy Fine s.r.o.
  Statické řešení definitivního ostění bylo provedeno pomocí:
  • lineární materiálové analýzy pomocí v programu ESA PT
  • nelineární materiálové analýzy v programu ATENA 2D
  • materiálové analýzy v programu EC2M1N firmy Fine s.r.o.