Nabízíme

  • posouzení podzemních konstrukcí
    • provizorní konstrukce
    • definitivní konstrukce
  • nezávislé odborné posudky

Statické a geotechnické analýzy

Základem dobrého projektu je správné posouzení geotechnických podmínek zemního prostředí a na to navazující návrh vlastního podzemního tělesa. Primárním bodem pro výpočty je kvalitní inženýrsko-geologický průzkum, jehož výsledky se ve výpočtech využívají. Moderní software umožňuje poměrně přesně modelovat a interpretovat chování vlastního podzemního díla, okolního masivu, terénu i povrchových objektů v poklesové zóně. Díky vysoce sofistikovanému softwaru od firmy Fine tomu jsme připraveni na nejnáročnější úlohy podzemního stavitelství. Co který program umožňuje?

Geo 4, MKP + Tunel

modelování geotechnických úloh metodou konečných prvků
-- modelování 3D charakteru ražby
-- zobrazení průběhů vnitřních sil a deformací
-- modelování chování zemního prostředí
-- možnost zadávat klouby, teplotní zatížení, bobtnání zeminy, technologické smrštění ostění
-- dimenzování železobetonového ostění pomocí interakčního diagramu

Geo 5, Výrub

výpočet tvaru poklesové kotliny a posouzení porušení budov nad výruby
-- výpočet poklesových kotlin metodou ztráty objemu a klasických teorií
-- modelování sekvenčního výrubu a více tunelových rour
-- neomezený počet fází budování
-- výpočet tvaru poklesové kotliny, sedání, vodorovných posunů, sklonu a vodorovných přetvoření
-- výpočet poklesové kotliny na povrchu terénu i v zadané hloubce v nadloží
-- posouzení porušení budov na tahové přetvoření, vlivem sklonu, lokální přetvoření

ATENA

simulace skutečného chování betonových konstrukcí
-- základem je nelineární metoda konečných prvků a realistické modely porušování materiálů
-- konstrukce lze zatěžovat vlastní tíhou, silou, teplotou, smrštěním a předpínáním
-- výpočet trhlin a deformací konstrukcí z prostého betonu, železobetonu a dalších materiálů
-- zobrazení průběhů vnitřních sil a deformací