Publikované články

Destrukce stokové sítě vlivem přitížení povrchu | časopis Stavebnictví , 09/2017

Autor: Ing. Sedláček
Další zajímavý odborný žlánek pro časopis Stavebnictví. Příspěvek naleznete zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2017_09_Sedlacek_stavebnictvi.

Publikovaný článek - Koncová odlehčovací komora stoky C v Praze| 04/2015

Oblíbená a ceněná stavba je publikována ve speciálním výtisku ČKAIT. Další článek autora M. Sedláčka najdete v knize 10 let Ceny Inženýrské komory, nebo si jej můžete přečíst zde.

Prostorový zemní tlak na kruhové šachty| stavebnictví, 03/2015

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK Ph.D.
Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s problematikou bezpečného, ale zároveň hospodárného návrhu specifických podzemních konstrukcí - kruhových šachet.
Celý příspěvek si můžete přečíst zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2015_03_Sedlacek_stavebnictvi.pdf.

Koncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze - Bubenči| stavebnictví, 06-07/2012

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK Ph.D., Ing. Pavel FATKA
Článek popisuje výstavbu koncové odlehčovací komory OK 1C na kmenové stoce C v Maďarské ulici v Praze 6 - Bubenči, která nahradila původní,kapacitně a provozně nevyhovující komoru typu „žabí tlama“. Nově realizovaná komora s přímou přelivnou hranou plní především funkci regulační s částečnou retencí.
Celý článek si můžete přečíst zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2012_06_OK_stoka_C.pdf.

Posouzení důlní ocelové lichoběžníkové výztuže podle ČSN EN 1993-1-1 EUROKOD 3| časopis Tunel, 03/2011

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK Ph.D., Dr. Ing. Jakub DOLEJŠ
V lednu 2009 přestala platit předběžná evropská ocelářská norma ČSN P ENV 1993-1-1 a v dubnu 2010 byla ukončena platnost souběžné platné české ocelářské normy ČSN 73 1401. Od té doby je nutné při návrhu ocelových konstrukcí postupovat podle jediné platné normy ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [1].
Celý článek si můžete přečíst zde: http://www.ko-ka.cz/cz/Publikace/2011_03_Posouzeni_vyztuze.pdf.

Kabelový tunel Zličín-Jih | časopis Tunel, 01/2010

Autor: Ing. Radko RIEGER, Bc. Petr CUPAL
Článek se zabývá přípravou projektu a návrhem kabelového tunelu Zličín-Jih, jenž je určen pro zásobování Západního Města. V závěrečné fázi pak srovnává předpokládané hodnoty poklesů na povrchu získané pomocí metody ztráty objemu a hodnoty skutečně při realizaci dosažené
Celý článek si můžete přečíst zde od str. 54 http://www.ita-aites.cz/files/tunel/komplet/tunel_1_10.pdf.

Definitivní ostění kabelového tunelu Vltava | časopis Beton, 05/2009

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK
Článek popisuje systém opatření sloužících k zajištění vodonepropustnosti definitivního ostění při výstavbě kabelového tunelu pod řekou Vltavou.
Celý článek si můžete přečíst zde od str. 72
http://www.betontks.cz/index.php?sekce=0202&jazyk=cz&rocnik=2009&cislo=5.

Nelineární analýza nevyztuženého betonového ostění | časopis Beton, 05/2009

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK, Ing. Radomír PUKL CSc.
Článek volně navazuje na předchozí posouzení definitivních ostění kleneb železničních tunelů z nevyztuženého betonu. Primárním cílem bylo zjistit, do jaké míry lze pomocí numerického modelování úspěšně vystihnout chování betonové konstrukce definitivního tunelového ostění.
Celý článek si můžete přečíst zde od str. 72
http://www.betontks.cz/index.php?sekce=0202&jazyk=cz&rocnik=2009&cislo=5.

Nevyztužené betonové klenby železničních tunelů Nového spojení | časopis Beton, 05/2009

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK, Ing. Radomír PUKL CSc., Ing. Michal GRAMBLIČKA, ing. Miroslav MAREK
Článek popisuje návrh a posouzení definitivních ostění kleneb železničních tunelů, realizovaných prvně na českém území z nevyztuženého betonu.
Celý článek si můžete přečíst zde od str. 46
http://www.betontks.cz/index.php?sekce=0202&jazyk=cz&rocnik=2009&cislo=5.

Metoda určení mezní únosnosti kanalizační stoky | časopis Tunel, 03/2009

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK, Ing. Radomír PUKL CSc., Ing. Pavel DOHNÁLEK, MSCE
Článek se zabývá numerickou analýzou vnitřního přetlaku ve stoce z důvodu výstavby protipovodňových opatření. Zda je stoka schopno toto zatížení přenést, nebo je nutno provést sanační opatření.
Celý článek si můžete přečíst zde od str. 72 http://www.ita-aites.cz/files/tunel/komplet/tunel_3_09.pdf.

Výstavba kabelového tunelu Pankrác, řešení definitivního ostění | časopis Tunel, 03/2008

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK, Ing. Pavel FATKA, Ing. Jaroslav ŠÍMA, pan Ivan KOVAČÍK
Článek představuje předpoklady statického návrhu konstrukce kabelového kolektoru, zkušenosti s vlastním prováděním konstrukcí a systém izolace proti podzemní vodě, čímž volně navazuje na článek zveřejněný v čísle 4/2007 Výstavba kabelového tunelu Pankrác – Praha 4.
Celý článek si můžete přečíst zde od str. 13 http://www.ita-aites.cz/files/tunel/komplet/tunel_4_07.pdf.

Výstavba kabelového tunelu Pankrác | časopis Tunel, 04/2007

Autor: Ing. Radko RIEGER, Ing. Jiří KRAJÍČEK
Tunel řeší přívod elektrické energie z nové transformovny 110/22 kV Pankrác pro novou výstavbu na pankrácké pláni a navazující oblasti. Tunel je celkové délky 463m, vedený je v hloubce 8-13m v proztředí navětralých a zdravých hornin pod hladinou podzemní vody.
Celý článek si můžete přečíst zde od str. 28 http://www.ita-aites.cz/files/tunel/komplet/tunel_4_07.pdf.

Městský okruh - MYPRA, metodika návrhu primárního a sekundárního ostění tunelu | časopis Tunel, 03/2007

Autor: Ing. Radko RIEGER, Ing. Václav KRCH
Hlacvní téma článku vyplývá z jeho názvu. Statické řešení dočasného ostění je provedeno pomocí numerického modelu členěného výrubu metodou konečných prvků v programu GEO4 MKP tunel. Horninový masiv je řešen ve stavu rovinné deformace a je definován jako pružněplastický materiál podle Mohr-Coulomba. Definitivní ostění je pak posouzeno s využitím výstupů z řešení matematického modelu dimenzačními programy pro beton.
Celý článek si můžete přečíst zde od strany 40 http://www.ita-aites.cz/files/tunel/komplet/tunel_3_07.pdf.

Energetické tunely pod Vltavou | časopis Stavebnictví, 05/2007

Autor: Petr CUPAL
Článek souhrnně popisuje energetické tunely pod Vltavy, které zajišťují zokruhování energetické sítě celé Prahy.
Celý článek si můžete přečíst zde http://www.casopisstavebnictvi.cz/energeticke-tunely-pod-vltavou_N224.

Interakční diagram pro prostý beton podle ČSN EN 1992-1-1 | časopis Tunel, 02/2007

Autor: Ing. Michal SEDLÁČEK, Doc. Ing. Jiří KRÁTKÝ
Autoři se zabývají otázkou využívání prostého betonu při realizaci tunelových staveb. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními vztahy pro posuzování průřezu z prostého betonu na kombinaci ohybového momentu a normálové síly podle mezního stavu únosnosti (MSÚ).
Celý článek si můžete přečíst zde od str. 22 http://www.ita-aites.cz/files/tunel/komplet/tunel_2_07.pdf.
Článek byl publikován také v časopise Beton, číslo 02/2007
viz http://www.betontks.cz/index.php?sekce=0202&jazyk=cz&rocnik=2007&cislo=2.

Rekonstrukce uzávěru na stoce B v Praze | časopis Sovak, 09/2005

Autor: Ing. Jan ŘEHOŘ
Kmenová stoka B vejčitého tvaru 1400/2100 mm je páteřní stokou sítě odvodňující Karlín, Holešovice, Část Žižkova a Starého Města. Průměrný splaškový průtok se pohybuje kolem 500 l/s. Dlouhodobé problémy s jejím uzavíráním vedly k nutnosti celkové rekonstrukce jejího uzávěru.
Celý článek si můžete přečíst zde na str. 28-29 http://www.sovak.cz/sites/File/casopis_cela_cisla_2005/9_05.pdf.