Kolektor Uhříněves
- Oprava a dovybavení etapy I a II

Investor: Kolektory Praha a.s.
Realizace: 2013 - 2015

Kolektor v Uhříněvsi byl postupně budován společností Stavoservis Praha n. p. od poloviny 70. let minulého století do roku 1987. Původně sloužil především jako horkovodní kanál. Po roce 1990 byl vinou nesprávně provedenými odprodeji opomenut a další roky zcela nesystémově a v rozporu s legislativními požadavky využíván vlastníky průmyslových a skladových areálů na povrchu. To vše v podzemním díle vedeném pod mezinárodním kontejnerovým překladištěm a hlavní tratí Praha-Benešov.

Roku 2012 došlo k právnímu posouzení celé stavby a krokům jimiž se svého majetku a správy nad ním opět ujalo Hl. město Praha. Nový správce kolektoru spol. Kolektory Praha a.s. neprodleně zahájila jeho postupnou obnovu s cílem zajistit základní podmínky bezpečného provozu.

Celková délka kolektoru je cca 2,29 km a skládá se ze čtyř hlavních větví. Profil kolektoru je obdélníkový světlých rozměrů (š x v) 2,1 x 1,95 m – prefabrikovaný, tvořený železobetonovým rámem vetknutým do monolitické desky (systém DS Olomouc). Strop kolektoru je cca 1 až 2 m pod povrchem.

V letech 2013 – 2015 došlo k zprovoznění úseku v délce 1,1 km, tzv. etapy I a II. oprava znamenala:
 • vyčištění celého prostoru od nefunkčních vedení
 • identifikace změti kabelových vedení
 • zrušení nefunkčních a nevyužívaných prostupů na terén
 • sanace železobetonových ostění
 • oprava podlahy se zřízením odvodňovacího žlábku
 • montáž nových ocelových konstrukcí
 • přeložení stávajících kabelů na nové konstrukce
 • příprava ocelových konstrukcí pro plánovanou pokládku vedení 110 kV
 • oprava únikových a montážních poklopů
 • oprava nadzemních objektů na nové umístění PŘS a strojovny VZT
 • rozdělení kolektoru na protipožární úseky dle nového PBŘ
 • oprava průchodek stávajících vedení stěnami kolektoru
 • zprovoznění elektroinstalace

 • Opravy v dalších částech kolektoru pokračují. Bude tak zajištěn bezpečný provoz s minimalizací poruch inženýrských sítí v tomto podzemním díle.