Fotogalerie

Ražený tunel Vyvěšení stávající kanalizace Rozestavěná stoka Nová stoka Obtok Přechodová šachta Napojení vedlejší stoky v šachtě Vysazení odbočky Vysazení odbočky Napojení vedlejší stoky v šachtě

Stoka Táborská

Stoka v ul.Táborská je třídy I. pražského normálu a byla vybudována roku 1927. Průzkumem bylo zjištěno, že je v kritickém technickém stavu - výrazná koroze zdiva, spáry většinou úplně bez pojiva, chybějící kameninové žlábky i s konstrukčním betonovým dnem. V délce 3m bylo zjištěna zřícená klenba. Vzhledem k tomu, že celá stoka byla situována pod tramvajovým tělesem a tím byl omezen přístup nejen pro sanační práce, ale i pro pozdější běžnou údržbu, bylo rozhodnuto vybudovat souběžně novou stoku stejného profilu, mimo tramvajové těleso. Výstavba nové stoky byla provedena ražbou s poměrně malým nadložím, včetně přepojení všech stávajících přípojek a uličních vpustí. Stoka byla vyzděna v délce 520m z kyselinovzdorných cihel s čedičovými žlábky.