Fotogalerie

Průsaky a inkrustace Průsaky a inkrustace Koroze konstrukce Provádění injektáže Sanace povrchu pod VTT Sanace povrchu pod VTT Sanace povrchu pod VTT

Stoka "P"

Kanalizační sběrač "P" byl budován v 80. letech a odvodňuje území s cca 200 tisíci obyvateli. Tvar sběrače je kruhový o rozměrech 2160/2030 mm. Do cca poloviny profilu je obklad z keramických kanalizačních tvárnic. Přímo na stoce "leží" konstrukce východní trouby tunelu Mrázovka (VTT), neboť na možnost existence stoky v daném místě si během projektování Mrázovky nikdo nevzpomněl.

Při běžné prohlídce stoky bylo zjištěno množství výrazných průsaků a inkrustací, povrch byl místy zkorodovaný (zvláště v pracovních sparách). Následná georadarová měření odhalila výrazné nehomogenity za konstrukcí. Hlavní zóna porušení byla zjištěna v těsném okolí VTT Mrázovky, která byla budována za použití trhacích prací.

Zemní prostředí bylo sanováno pomocí dvoustupňové injektáže s účelem vyplnit dutiny a pukliny za ostěním, kterými do stoky prosakuje vysoce agresivní podzemní voda. V oblasti přímo pod VTT se injektáž neprováděla. S velkou pravděpodobností by zde došlo k porušení hydroizolace tunelu Mrázovka. Následná sanace zkorodovaného povrchu, spočívala ve vyplnění prasklin sanační reprofilační maltou (náhrada konstrukčního betonu B35). Pro dokonalé přilnutí malty k povrchu bylo zajištěno pomocí tenké ocelové sítě, která byla kotvena ocelovými trny.