Fotogalerie

Původní stav Výstavba stoky

Sběrač Trojská

Jednalo se o rekonstrukci dvou sběračů v souběhu v profilech 900/1600mm až 1200/2000mm. Jeden sběrač je ze 30.let a druhý ze 70.let . Na mladším sběrači byla sanována největší havárie na stokovém systému v Praze. Vlivem poruchy na ostění došlo k vykomínování nadloží sběrače a vytvoření kráteru hloubky cca10m a průměru 15m v těsném sousedství tramvajové zastávky. Po podrobnějším průzkumu lokality byly zjištěny další poruchy na a za ostěním stoky ohrožující okolí. Neprodleně tedy bylo přikročeno k sanačním pracím řízeným týmem dborníků, ve kterém postupně převzala iniciativu projekční kancelář KO-KA s.r.o. a dodavatel Kankol s.r.o. . Po vybudování objektů pro manipulaci s průtokem, bylo přistoupeno k vlastní opravě havarované stoky. V první fázi byly vyplněny duté prostory za ostěním stoky injektáží a zpevněna klenba injektáží. Následně bylo odbouráno dno a části boků stoky. Zbytek klenby byl zajištěn proti deformaci a poklesu. Do takto zajištěného podzemního díla byl vestavěn nový spodek stoky ze segmentů z taveného čediče. Použití čedičových tvarovek umožnilo zatížení konstrukce extrémními rychlostmi, jsou vysoce otěruvzdorné. Na této stavbě byly poprvé ve velké míře použity čedičové žlábky a bočnice z fy EUTIT s.r.o.. Na jejich vývoji se velkou měrou podílela naše projekční kancelář. Po úspěšné rekonstrukci nového sběrače byl proveden průzkum sběrače z 30.let a po zhodnocení závad byl rekonstruován stejnou technologií.