Fotogalerie

Malý Dvůr Archeologie+drenáž Řízené vrtání Ražba

Jiřský klášter

Hlavním problémem projektu pro Správu Pražského hradu byla oprava ležatého svodu kanalizační přípojky Jiřského kláštera. Projekt je zvláštní tím, že práce byly prováděny v archeologicky cenném terénu a proto zde bylo vyzkoušeno několik technologií opravy. Celková délka kanalizace včetně přípojek dvorních vpustí a dešťových svodů je téměř 190m.

Na trase byly použity 3 různé technologie opravy.

  • Klasická ražba v profilu LB 3/1800
  • Burstlining se zatažením plastových trubek
  • Řízené vrtání
Díky burstliningu a řízenému vrtání nedošlo k minimálnímu poškození historicky cenného podloží.

Druhým problémem v Malém dvoře bylo vzlínání vlhkosti do zdiva. Dvůr původně tvořila panelová kce, pod níž byla vzduchová mezera. Docházelo však k zatékání dešťové vody pod panely a také ke kondenzaci par. Tato konstrukce byla odstraněna a proveden výkop na úroveň archeologických vykopávek. V celé ploše položena nopová folie a do hrubozrnného zásypu bylo ve více úrovních uloženo přes 300m drenážního potrubí svedeného do opravené kanalizace. Zásyp byl v úrovni stávajícího terénu opatřen betonovým potěrem a do něj byly uloženy původní žulové kostky v původním uměleckém pojetí.