Rekonstrukce kanalizace Vinohradská, II. a III. etapa, Praha 2

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: sdružení Čermák a Hrachovec a.s. a Pragis a.s.
Realizace: červenec 2015 - listopad 2017

Stoka v ulici Vinohradská pochází z konce 19-tého a začátku 20-tého století. Jedná se o sběrač VII kmenové stoky A, který odvádí odpadní vody z oblasti Vinohrad a Žižkova.
Stávající stoka nad křižovatkou s ul. Italskou byla ve velmi špatném stavebním stavu. Stoka byla v celé délce zděná, vejčitých tvarů různých nestandardních profilů. Vzhledem k postupnému stavebnímu vývoji v oblasti byla stoka vedena v různých lomech a kličkách a to jak směrových tak i výškových. Tento tvar vedení stoky vznikl pravděpodobně postupným slučováním a přepojováním různých paralelních stok do jedné. Špatný stav stoky je dán také velkým průměrným sklonem a z toho vyplývajícími rychlostmi ve stoce, které jsou při dešťové události i nad 5 m/s. Stoka je umístěna pod tramvajovou tratí a je tedy velmi špatně revidovatelná.
V období 2007 – 2010 proběhlo na dolní části stoky v ulici Vinohradská několik havarijních oprav a následně byl připraven projekt kompletní rekonstrukce stoky rozdělený na čtyři etapy. V roce 2013 byla provedena I. etapa rekonstrukce stoky v úseku ulic Španělská – Italská. V tomto úseku byla stoka v lepším stavebním stavu a proto byla rekonstruována zednickými opravami zevnitř stoky a injektáží za ostění. Na přelomu let 2014 a 2015 byla provedena IV. etapa v úseku od ulice Budečská po Sady Svatopluka Čecha. V této části byla rekonstrukce provedena přeražbou stoky ve stávající trase a vyzděním profilu PNIV (900/1600).
Vzhledem k neustále se zhoršujícímu stavu stávající stoky byla navržena výstavba nové stoky v paralelní trase (II. a III. etapa):

  • celková délka nové stoky 470 m
  • profil nové stoky PN IV 900/1600
  • II. etapa rekonstrukce stoky byla zahájena v křižovatce ulice Vinohradská s Italskou v 07/2015. Na ní navazuje III. etapa až po ulici Budečská, ukončená v 11/2017. V obou těchto etapách je stoka vedena v nové trase mimo tramvajové těleso.
    Vzhledem k hloubce uložení stoky a umístění stavby v centru města byla navržena ražbou. V profilu štoly byla provedena vejčitá stoka PN IV (900/1600) s čedičovým žlabem a klenbou z polymerbetonu. Na nové trase stoky jsou vybudovány tři spojné komory a několik spojných šachet. Ražba hlavní stoky a přepojovaných stok z okolních ulic několikrát podcházela tramvajovou trať. Pro možnost postupného přepojování průtoku mezi stávající a novou stokou bylo nutno vybudovat také funkční a revidovatelný provizorní propoj obou stok. V rekonstruovaném úseku bylo s postupem přepojováno velké množství funkčních přípojek.