Fotogalerie

REKONSTRUKCE OK 23K, ul. Podbělohorská, Praha 5

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: D&Z spol.s.r.o., Údlická 761, Praha 8
Realizace: květen 2015 - říjen 2016
Náklady stavby: cca 20 mil. Kč

Stavba nové odlehčovací komory v ulici Práchnerova byla vynucena havarijním stavem stávajících odlehčovacích komor typu „žabí tlama“ OK23K (Podbělohorská) a OK22K (Prachnerova), jejichž primárním účelem je oddělení splaškových a dešťových vod a jejich bezpečné odvedení do navazujícího systému jednotné kanalizace, respektive do zatrubněného Motolského potoka v ulici Vrchlického.

Umístění stavby bylo vybráno s ohledem na dopravní opatření v oblasti, minimalizaci stavebních nákladů a minimalizaci střetu s ostatními inženýrskými sítěmi. Byly zvažovány varianty umístění v Pobělohorské ulici, ale negativní dopady na dopravní situaci v oblasti upřednostnily variantu umístění v Prachnerově ulici. I tak si stavba vyžádala řadu dočasných dopravních opatření, mimo jiné i dlouhodobé převedení dvou autobusových linek MHD na objízdnou trasu a vybudování provizorního napojení Hlaváčkovy ulice na ulici Vrchlického.

Technicky se jedná o novou odlehčovací komoru s boční přelivnou hranou, česlemi a vírovým regulátorem umístěnou v dolní části ulice Prachnerova. Předřazeným objektem je spádová šachta tvořená čedičovým stupni. Za odlehčovací komorou byla částečně zrekonstruována splašková odtoková stoka DN 300 mm na DN 500 mm v ražbě o délce 15 m a dále byla vytvořena nová trasa odtoku dešťových vod z odlehčovací komory do Motolského potoka, dl. 20 m.

Vzhledem k stáří přítokové stoky 1000/1300 mm v ulici Prachnerova a změně její funkce z dešťové na jednotnou, došlo k její částečné rekonstrukci vyložením čedičovými žlaby v délce 108m a v rámci rekonstrukce byla zrušena stará historická stoka 600/900 mm v ulici Prachnerova (87 m) a zrekonstruována stoka DN 400, v délce 8m včetně 2 revizních šachet.

Při realizaci přeražby stoky DN 300 byly zjištěny v nadloží kaverny, které bylo dodatečně navrženo sanovat pomocí nízkotlakých injektážních z povrchu.

Vlastní stavební práce musely být na podzim roku 2015 z důvodu rekonstrukce tramvajové trati v ulici Plzeňská dočasně přerušeny a tento fakt se negativně projevil do vlastního provádění stavby. Namísto zimního období s minimem srážek byla hlavní stavební činnost prováděna v letních měsících, což sebou přineslo řadu kritických situací spojených s vyplavováním staveniště přílivovými dešti.