Fotogalerie

Rekonstrukce odlehčovací komory - Plečníkova výusť

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: PRAGIS a.s.
Realizace: 08/2011-06/2012

Staveniště se nacházelo v relativně frekventované komunikaci Chotkova v Praze 1. Stávající technický stav odlehčovací komory vedené pod označením OK 18 A – Chotkova byl nevyhovující z hlediska stavebního i provozního. Odtokové potrubí (žabí tlama) bylo trvale ucpané, pokusy o vyčištění proběhly neúspěšně. Poloha stávajícího vstupu do odlehčovací komory byla nevhodně umístěná v průjezdném profilu tramvajové trati. Proto bylo rozhodnuto vybudovat novou odlehčovací komoru v lépe přístupné poloze. Z hlediska technického se jednalo o vybudování nové (přemístěné) odlehčovací komory s boční přelivnou hranou a sklopnými česlemi. Škrcení odtoku je řešeno pomocí vírového regulátoru umístěného v samostatné části. Objekt tvoří železobetonová vodotěsná konstrukce s vyzdívkou z čedičových cihel, doplněných opracovanými kameny. Odtokové potrubí DN 300 mm z odlehčovací komory realizované technologií mikrotuneláže z důvodu minimalizace účinků stavby na povrch je zaústěné do nové šachty Š1 sloužící pro revizi kanalizace mimo polohu tramvajové tělesa. Z této šachty byla zhotovena přístupová stoka pro napojení na stávající stoku DN 300 mm pod tramvajovou tratí. Tato stoka má kromě funkce kanalizační také funkci přístupu ke kanalizaci DN 300 pod tramvajovou trať. Tomu je také přizpůsoben její tvar – výška příčného řezu.