Rekonstrukce OK_1C v Madarské ulici

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Realizace: srpen 2010 - prosinec 2012

Realizovaná odlehčovací komora OK_1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči nahradila koncovou komoru na kmenové stoce C. Původní odlehčovací komora OK_1C Maďarská, typ „žabí tlama“ nevyhovovala jak z hlediska technického a kapacity, tak nesplňovala i požadavky na kvalitu vypouštěných odlehčených vod. Oproti stávající OK typu „žabí tlama“ je nová odlehčovací komora navrhována jako průtočná obdélníková komora s retencí, přímou přelivnou hranou a s regulací odtoku. Umístění navrhované komory je na místě komory stávající.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
 • Rozměr komory.................................... 4x22 m, hl. 5,5 m
 • Nátoková spadiště:
 • ............................SP1: 1,7X2,0 m; hl. 4,65 m spád 3,01 m
 • ............................SP2: 1,4x2,3 m; hl. 4,35 m spád 3,44 m
 • Šachta na odtoku...............atypická 1,8 x 2,6 m; hl. 6,86 m
 • Měrná šachta v ul. Čermáka...................1x1,4m; hl. 7,64 m
 • Měrná šachta v ul. Maďarská...................1x2,2m; hl. 3,4 m
 • Odtok. stoka s napojením na K..........ovál 1200/1800 zděná
 • Odlehčovací stoka.............................DN 2000; délka 91 m
 • Technické řešení

  Definitivní konstrukce vnitřního vystrojení komory je navržena vyzdívkou z čedičových a kanalizačních cihel tl. 250mm. Tato vyzdívka tvoří pohledovou a ochrannou konstrukci nosné ŽB konstrukce komory tl. 400mm, odolávající nepříznivému prostředí běžného provozu kanalizace.
  Navržená definitivní ŽB konstrukce odlehčovací komory plní jak vlastní statickou funkci tak zároveň vytváří požadované prostředí pro běžný provoz kanalizace s ohledem na provozní hydraulické zatížení, zatížení vlastní tíhou konstrukce, účinky okolního horninového prostředí a také povrchové dopravy.
  Nátok dešťových vod do komory je tvořen dvěma portály přepadu spadiště. Portály budou zaklenuty cihelnou klenbou. Přepadová hrana bude kamenná. Retenční prostor komory je uvažován od rozrážecí stěny k přelivné hraně a slouží k uklidnění průtoku a retenci části odlehčovaných dešťových vod. Odlehčovací prostor je prostor od přelivné hrany k napojení komory na odlehčovací stoku DN2000. Šachta na odtoku z odlehčovací komory je navržena jako přechodová s uloženým regulačním šoupětem DN1200.

  Navrhovaná odtoková stoka pro odvod splaškových vod a částečně i vod dešťových, je vedena v nové trase s přímým napojením na stoku K. Definitivní konstrukce stoky oválného průřezu 1200/1800 mm je vyzděna z kanalizačních cihel v raženém provizorním tunelu. Napojení do stoky K bude přímo, průnikem do jejího ostění. Přelivná hrana vtoku do stoky K bude provedena z opracovaných kamenů.

  Měrná šachta na odtokové stoce pro odvod splašků do kmenové stoky K v ul. A. Čermáka je navrhována jako standardní revizní šachta na stoce 1200mm dle pražského normálu.

  Měrná šachta v ul. Maďarská bude umístěna na stávající odlehčovací zděné stoce DN2000 v chodníku. Konstrukčně je šachta shodná s měrnou šachtou v ul. A. Čermáka.

  Sanace stávající odlehčovací stoky se týká především kruhové části výpusti, vedoucí od odlehčovací komory k podchodu dráhy ČD. Tento kruhový profil má žlab vyzděný z kanalizačních cihel a betonovou klenbu. Celková délka profilu je 71m.